Het Duitse Huis

Huisregels

Inleiding

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Het Duitse Huis, vragen wij u om een aantal gegevens te verstrekken. Vertrouwen is een belangrijke basis voor elke vorm van samenwerking. Het Duitse Huis vindt het dan ook van groot belang dat de persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt met zorg worden behandeld. Wij hebben daarom een privacyverklaring opgesteld. Het Duitse Huis houdt zich bovendien aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Het Duitse Huis. Wij willen u met onze privacyverklaring informeren over hoe wij omgaan met uw gegevens, waarom en welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we die gebruiken en hoe we die beschermen.
DOELEINDEN GEGEVENSVERZAMELING

Wanneer u zich persoonlijk aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Op de website wordt de gebruiker gevraagd een aantal gegevens in te vullen of per e-mail aan Het Duitse Huis te verzenden. Dit is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van Het Duitse Huis. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gegevens als naam, adres, woonplaats, postcode en e-mailadres.

Deze gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening en om u in het kader hiervan informatie te kunnen sturen en te kunnen factureren.

Het Duitse Huis wil daarnaast de gebruiker, cliënt en/of contractant met enige regelmaat op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, interessante aanbiedingen of andersoortige informatie.
De website van Het Duitse Huis maakt gebruik van zgn. cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om te analyseren hoe de bezoekers van de website van Het Duitse Huis onze website gebruiken.

De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website kan worden overgebracht naar de beveiligde servers van Het Duitse Huis. Wij gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om onze website, onze marketing en onze dienstverlening te verbeteren.

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN

Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, cliënt of contractant worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst die met Het Duitse Huis is gesloten.

Daarnaast is het mogelijk dat Het Duitse Huis gegevens van de gebruiker, cliënt en/of contractant op grond van een verplichting in verband met de geldende wet- en regelgeving aan een derde dient te verstrekken. De persoonsgegevens van de gebruiker, cliënt en/of contractant worden dan uitsluitend verstrekt indien duidelijk is dat deze wettelijke verplichting daadwerkelijk bestaat.

Het Duitse Huis behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker, cliënt en/of contractant aan de autoriteiten te verstrekken in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de door Het Duitse Huis aangeboden diensten.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Gegevens van gebruiker, cliënt en/of contractant die door Het Duitse Huis worden verzameld en gebruikt, zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Het Duitse Huis, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Het Duitse Huis spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking) van de persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Het Duitse Huis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking van die gegevens.

Van (potentiële) contractanten en/of cliënten bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 2 jaar. Daardoor is het mogelijk om na een periode waarin er geen diensten wordt afgenomen, een eventuele herinschrijving veel sneller te verwerken.

In sommige gevallen is het zo dat Het Duitse Huis persoonsgegevens wettelijk langer moet bewaren dan bovengenoemde periodes, bijvoorbeeld vanwege de administratieve bewaarplicht. In dergelijke gevallen zullen wij persoonsgegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn verwijderen.

INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDEREN

De gebruiker, cliënt en/of contractant kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn persoonsgegevens die door Het Duitse Huis zijn verwerkt, en/of deze gegevens desgewenst (laten) aanpassen en/of laten verwijderen.

De gebruiker, cliënt en/of contractant kan bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Het Duitse Huis, of zich desgewenst laten uitschrijven.

WIJZIGINGEN

Het Duitse Huis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn Privacybeleid, het is daarom aan te bevelen om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen.

ACCEPTATIE PRIVACYBELEID

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

CONTACT

Voor verdere vragen met betrekking tot ons privacybeleid, kan contact worden opgenomen met Het Duitse Huis.